قابل توجه متقاضیان تدریس در دانشگاه پیام نور سبزوار:

متقاضیان حق التدریس در دانشگاه پیام نور سبزوار می توانند بعد از تکمیل فرم درخواست، آنرا به همراه مدارک خواسته شده در فرم مذکور به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند

[email protected]

دانلود فرم درخواست