معرفی رشته های موجود در دانشگاه:

علوم انساني:

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات انگلیسی گرایش (زبان و ادبیات انگلیسی)

زبان و ادبیات انگلیسی گرایش( مترجمي زبان)

الهيات و معارف اسلامي گرايش( فقه ومباني حقوق اسلامي)

الهيات و معارف اسلامي گرايش(علوم قران و حدیث)

علوم تربیتی گرايش (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

علوم تربیتی گرايش (آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني)

علوم تربیتی گرايش(راهنمایی و مشاوره)

علوم اجتماعی گرایش(پژوهشگری و علوم اجتماعی)

علوم اجتماعی گرایش (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)

علوم سياسي

علوم اقتصادي گرایش(علوم اقتصادی)

علوم اقتصادي گرایش(اقتصاد نظری)

کتابداری گرایش(علم اطلاعات و دانش شناسی)

حسابداری

حقوق

مدیریت گرایش( بازرگانی)

مدیریت گرایش( جهانگردی)

مدیریت گرایش (دولتی)

روان شناسي عمومی

آمار و كاربردها

جغرافيا (گرايش برنامه ريزي شهری)

علوم پايه:

شیمی کاربردی

زيست شناسي (گرايش علوم گياهی)

فيزيك با گرايش (حالت جامد)

فيزيك با گرايش (حالت جامد)

فيزيك با گرايش (هسته ای)

زيست شناسي (گرايش عمومی)

رياضيات و كاربردها

زمين شناسی

مهندسي كشاورزي گرايش(مهندسي علوم كشاورز

مهندسي كشاورزي گرايش(مهندسي كشاورزي آب)

مهندسي كشاورزي گرايش(مهندسي ترويج وآموزش كشاورزی)

مهندسي كشاورزي گرايش(مهندسي اقتصاد كشاورزی)

مهندسي كشاورزي گرايش(مهندسي مديريت وآباداني روستاه)

مهندسي كشاورزي گرايش(مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست)

علوم فني و مهندسي:

علوم كامپيوتر

مهندسي صنايع

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي كامپيوترگرايش(مهندسی نرم افزار)

مهندسي كامپيوترگرايش(مهندسی سخت افزار)

مهندسي مديريت اجرايی

مهندسی مدیریت پروژه