قابل توجه کلیه اساتید محترم:

لطفا فایل زمانبندی ارائه دروس را دريافت كرده و پس از تكميل كردن آن حداكثر تا زمان خواسته شده ،آنرا به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمائید . لازم به ذکر است با ارائه این زمانبندی و برنامه ریزی های انجام شده توسط گروه ، دیگر تحت هیچ شرایطی این زمانبندی تغییرنخواهد کرد و عدم ارسال فایل در زمان مشخص شده به منزله انصراف از ادامه همکاری در نیمسال آینده می باشد

[email protected]

دانلود فرم زمان بندی