علوم انسانی علوم پایه فنی مهندسی
ردیف رشته چند بخشی سنتی ردیف رشته چند بخشی سنتی ردیف رشته چند بخشی سنتی ردیف رشته چند بخشی سنتی
1مدیریت بازرگانی دانلوددانلود 11علوم سیاسی*****دانلود 1علوم کامپیوتردانلوددانلود 1مهندسی کشاورزی -آب و خاکدانلود*****
2مدیریت دولتیدانلوددانلود 12الهیات-فقه و مبانیدانلود***** 2شیمی کاربردی*****دانلود 2مهندسی کشاورزی -اقتصاددانلود*****
3مدیریت جهانگردیدانلوددانلود 13الهیات-علوم قرآن و حدیثدانلود***** 3فیزیک - هسته ای*****دانلود 3مهندسی کشاورزی -مدیریت و آبادانی روستادانلود*****
4علوم اقتصادیدانلوددانلود 14علوم اجتماعی - پژوهشگری*****دانلود 4ریاضی*****دانلود 4مهندسی فناوری اطلاعاتدانلوددانلود
5حسابداریدانلوددانلود 15علوم اجتماعی-برنامه ریزی و تعاون و رفاه*****دانلود 5آمار*****دانلود 5مهندسی کامپیوتردانلوددانلود
6علم اطلاعات و دانش شناسی*****دانلود 16علوم تربیتی-مریریت برنامه ریزی اموزشیدانلوددانلود 6زمین شناسی*****دانلود 6مهندسی صنایع ورودی 86دانلوددانلود
7مترجمی زبان انگلیسی *****دانلود 17علوم تربیتی-دبستان و پیش دبستاندانلود***** 7زیست شناسی گیاهی*****دانلود 7مهندسی صنایع ورودی 89دانلود*****
8زبان و ادبیات انگلیسی 88 و ما قبل*****دانلود 18علوم تربیتی-مشاوره و راهنماییدانلود***** 8فیزیک -جامد کاربردی*****دانلود 8مهندسی صنایع ورودی 87دانلود*****
9روانشناسیدانلوددانلود 19زبان و ادبیات فارسی*****دانلود 9زیست شناسی عمومی*****دانلود 9مهندسی کشاورزی - منابع طبیعیدانلود*****
10کتابداری*****دانلود 20حقوق*****دانلود 10***************** 10مهندسی مدیریت اجراییدانلود*****
11زبان و ادبیات انگلیسی 89 و ما بعددانلود***** 21الهیات - فلسفه و کلامدانلود***** 11***************** 11مهندسی مدیریت پروژهدانلود*****
12***************** 22***************** 12***************** 13مهندسی منابع طبیعی -محیط زیستدانلود*****
13***************** 23***************** 13***************** 14مهندسی صنایع ورودی 90و مابعددانلود*****
12***************** 22***************** 12***************** 15مهندسی علوم کشاورزی دانلود*****