ریاست دانشگاه

 

 

 

نام: سید علی                           نام خانوادگی: مظهری

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد: 28 شهریور 1357

محل تولد: سبزوار

 

- سوابق تحصیلی

- کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان، تیرماه 1380

- کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی، دانشگاه تربیت معلم تهران، شهریور ماه 1382

- دکتری زمین شناسی- پترولوژی، دانشگاه تربیت معلم تهران، آذرماه 1387

 

- سوابق آموزشی

- تدریس در دانشگاه آزاد بهبهان 1383

- تدریس در دانشگاه آزاد قائمشهر 1384

- تدریس در دانشگاه پیام نور مراکز سبزوار و مشهد از بهمن ماه 1387

 

فرصتهای مطالعاتی و جوایز:

- فرصت مطالعاتی دوره دکتری (آذر 1385 تا مرداد 1386)، دانشگاه گرانادا، اسپانیا

- رتبه اول فارغ­التحصیلی دوره کارشناسی

- رتبه اول فارغ­التحصیلی دوره کارشناسی ارشد

- انتخاب به عنوان بهترین زمین شناس جوان در انجن زمین شناسی ایران، 1387

 

- سوابق پژوهشی

الف- مقالات ارائه شده در مجلات ISI و علمی- پژوهشی 

- Mazhari, S.A., 2016, Petrogenesis of adakite and high-Nb basalt association in the SW of Sabzevar Zone, NE of Iran: Evidence for slab melt-mantle interaction, Journal of African Earth Sciences, 116, 170-181.

- Mazhari, S.A., 2016, Geochemistry and Petrogenesis of volcanic associations in Zouzan area, East of Iran, Arabian Journal of Geosciences, 9:37

- Mazhari, S.A., Sharifiyan Attar, R., 2015, Rare earth elements in surface soils of the Davarzan area, NE of Iran, Geoderma Regional, 5, 25-33.

- Mazhari, S.A., Majzloumi Bajestani, A.R., Sharifiyan Attar, R., 2013, Geochemical Investigation of Davarzan Surface Soils, West of Sabzevar, NE Iran, Iranian Journal of Earth Sciences, 5, 43-53.

- Mazhari, S.A., Safari, M., High-K calc-alkaline plutonism in Zouzan, 2013, NE of Lut block, Eastern Iran: an evidence for arc related magmatism in Cenozoic, Journal of the Geological Society of India 81, 698-708.

- Mazhari, S.A., Sharifiyan Attar, R., 2012, Apatite Application to Investigate Magmatic Evolution of Zouzan Granites, NE Lut Block, Iranian Journal of Earth Sciences, 4, 61-72.

- Mazhari, S.A., Hajalilou, B., Bea, F., 2012, Evaluation of Syenite as Feldspar Source: Piranshahr Pluton, NW of Iran, Natural Resources Research, 21(2), 279-283.

- Bea, F., Mazhari, A., Montero, P., Amini, S., Ghalamghash, J., 2011, Zircon dating, Sr and Nd isotopes, and element geochemistry of the Khalifan pluton, NW Iran: Evidence for Variscan Magmatism in a supposedly Cimmerian superterrane, Journal of Asian Earth Sciences, 40, 172-179.  doi: 10.1016/j.jseaes.2010.08.005.

- Mazhari, S.A., Amini, S., Ghalamghash, J., Bea, F., 2011, Metasomatic Stages and Scapolitization Effects on Chemical Composition of Pasveh Pluton, NW Iran, Journal of Earth Science, 22(5), 619–631.

- Mazhari, S.A., Amini, S., Ghalamghash, J., Bea, F., 2011, Petrogenesis of granitic unit of Naqadeh complex, Sanandaj-Sirjan Zone, NW Iran, Arabian Journal of Geosciences, 4, 59-76, doi: 10.1007/s12517-009-0077-6.

- Mazhari, S.A., Amini, S., Ghalamghash, J., Bea, F., 2011, The origin of mafic rocks in the Naqadeh intrusive complex, Sanandaj-Sirjan Zone, NW Iran, Arabian Journal of Geosciences, 4, 1207- 1214, doi: 10.1007/s12517-010-0142-1.

- Mazhari, S.A., 2010, An Introduction to Forensic Geosciences and Its Potential for Iran, Journal of Geography and Geology, 2(1), 77-82.

- Bea, F., Scarrow, J.H., Mazhari, S.A., Molina, J.F., Montero, P., Amini, S.,

Ghalamghash, J., 2009, Reply to discussion on the Eocene bimodal Piranshahr massif of

the Sanadaj– Sirjan Zone, West Iran: a marker of the end of collision in the Zagros

orogen, Journal of the Geological Society, London, 166, 983-984.

- Mazhari, S.A., Bea, F., Amini, S., Ghalamghash, J., Molina, J.F., Montero, P., Scarrow,

J.H., Williams, S., 2009, The Eocene bimodal Piranshahr massif of the Sanandaj-Sirjan

Zone, NW Iran. A marker of the end of the collision in the Zagros Orogen, Journal of

Geological Society, London, 166, 53-69.

- Mazhari, S.A., Bea, F., Amini, S., Ghalamghash, J., 2008, Estimation of pressure and

temperature of intrusive rocks crystallisation: A case study of Naqadeh, Pasveh and

Delkeh plutons, W Iran, Journal of Applied Sciences, 8(6), 934-945.

 

- مظهری، س.ع.، مجتهدی فر، و.، جعفریان، ع.ر.، 1394، زمین شیمی، سنگ زایی و کانی زایی سنگهای نفوذی نامن، جنوب غربی پهنه سبزوار، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، جلد 23، صقحه 532-517.

- مظهری، س.ع.، 1393، تغییر ترکیب شیمی آپاتیت در انواع گرانیت و کاربرد آن در پترولوژی: مطالعه موردی از توده های نقده، زوزن، بانه و شیرکوه، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، جلد22، صفحه 256-243.

- مظهری، س.ع.، قلمقاش، ج.، مظلومی بجستانی، ع.ر.، حاج­علیلو، ب.، 1391، کاربرد ترکیب عناصر جزئی کوارتز در تفسیر سنگ­زایی گرانیتوئیدهای نقده، شمال­غربی زون سنندج- سیرجان، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، جلد 20، شماره3، ص 514-505.

- امینی، ص.، مظهری، س.ع.، قلمقاش، ج، 1384، پتروژنز توده نفوذی غرب بانه، مجله علوم دانشگاه تربیت معلم تهران، جلد 3و4، ص 618-601.

 

ب- مقالات ارائه شده در همایشها

همایشهای بین المللی:

- Mazhari, S.A., 2014,Geochemical characteristics of Fe-bearing hornblende gabbros of W Sabzevar, NE of Iran, Goldschmidt 2014 Abstract, p.1635.

- Mazhari, S.A., 2012, REE behavior during granite weathering in Darein (South of Sabzevar), NE Iran, 34th International Geological Congress, Australia.

- Mazhari, S.A., Safari, M., 2011, Petrogenesis of Zoozan pluton, NE of Lut, Eastern Iran, Mineralogical Magazine (Goldschmidt Conference Abstracts), 75, 1435.

- Mazhari, S.A., Ghalamghash, J., Bea, F., 2011, The key role of A-type granites in the determining of collision time between Iranian- Arabian plates, Zagros Orogenic belt, Iran, VII Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, Avila, Spain, p.99.

- Mazhari, S.A., Amini, S., Ghalamghash, J., 2010, Petrogenesis of Delkeh Pluton, Sanandaj-Sirjan Zone, NW Iran, Procedding the first international applied geological congress, Vol.2, 1298-1303.

-Amini, S., Mazhari, S.A., Ghalamghash, J., Bea, F., Minerals thermobarometry of

North Sanandaj- Sirjan Zone plutons, W-Iran, 2008, 33th International Geological

Conference, Norway, Oslow.

 

همایشهای داخلی:

- مظهری، س.ع.، 1394، تعیین میزان نیکل قابل استخراج از خاکهای افیولیتی شمال سبزوار با استفاده از روش استخراج متوالی BCR، دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور، دانشگاه پیام نور مشهد

- Mazhari, S.A., 2015, Fluorine impact on the rare earth elements composition of Iranian peraluminous S-type granites, National Conference of Geology and Exploration of Resources, Shiraz

- Mazhari, S.A., 2015, Petrology of Eocene volcanic rocks in the NE of Lut block, National Conference of Geology and Exploration of Resources, Shiraz

- Mazhari, S.A., 2015, Environmental assessment of surface soils and sediments of Baghejar area, North of Sabzevar, National Conference of Geology and Exploration of Resources, Shiraz

- مظهری، س.ع.، 1393، پتروژنز آداکیتهای مقیسه- مهرآباد، جنوب غربی پهنه سبزوار، هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، اراک.

- مظهری، س.ع.، جعفریان، ع.، مجتهدی فر، و.، 1393، نقش کانسنگ مگنتیت در پتروژنز هورنبلند گابروهای توده نفوذی نامن، غرب سبزوار، اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، کرمان

- شریفیان عطار، ر.، مظهری ، س.ع.، مظلومی،ع.ر.، 1392، بررسی آثار زیست محیطی کروم در خاکهاي مناطق افیولیتی: مطالعه موردي منطقه داورزن ، غرب سبزوار، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

- حافطی مقدسی، ن.، مظلومی، ع.ر.، گیلوری،س.، مظهری، س.ع.، 1392، مكانيابي و ارزيابي معيارهاي مكان دفن پسماند شهر يزد با استفاده از سنجش از دور و GIS، هشتمين همايش انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه فردوسی

- شریفیان عطار، ر.، مظهری ، س.ع.، مظلومی،ع.ر.، مجیدزاده، ف.، 1392، بررسی ژئوشیمی فلزات سنگین در دشتهای افیولیتی: مطالعه موردی منطقه داورزن ، غرب سبزوار، اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دانشگاه دامغان

- شریفیان عطار، ر.، مظهری ، س.ع.، مظلومی،ع.ر.، 1392، ارزيابي آلودگي خاك از نظر ميزان فلزات سنگين نيكل و كبالت در دشت داورزن ، غرب سبزوار، دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست، همدان

- مظهری، س.ع.، 1391، کاربرد ترکیب شیمیایی کانیها و داده­های عناصر کمیاب برای تشخیص انواع بیوتیت­گرانیتهای توده بانه، ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مرکز کرمان

- گیلوری، س.، مظهری، س.ع.، 1391، مکانیابی و بررسی زیست محیطی محل دفن پسماندهای شهری یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مرکز کرمان

- مظهری، س.ع.، 1390، پترولوژی و سن سنجی توده های نفوذی نقده: نگرشی جدید به زمین شناسی ناحیه ای شمال زون سنندج- سیرجان، اولین همایش پلوتونیسم پهنه سنندج- سیرجان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

- مظهری، س.ع.، 1390، ایزوکرون دروغین Rb-Sr در تجزیه سنگ کل گرانیتوئیدها: مثالی از توده پسوه، شمال غربی زون سنندج- سیرجان، پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی، پیام نور مرکز ابهر

- مظهری، س.ع.، 1390، تفسیر پترولوژی گرانیتوئیدهای نقده براساس فراوانی عناصر جزئی کوارتز، پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی، پیام نور مرکز ابهر

- مظهری، س.ع.، 1390، اهميت پترولوژيکی عناصر جزئی کلينوپيروکسن در گابروهای انباشتی توده پسوه، نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ص. 744-741

- مظهری، س.ع.، به آ، ف.، 1389، مکانیسم تشکیل سنگهای نفوذی همزاد اشباع و تحت اشباع از سیلیس: مطالعه موردی در توده پیرانشهر، شمال زون سنندج- سیرجان، چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور، مرکز مشهد

- مظلومی، ع.ر.، مظهری، س.ع.، 1389، کاربرد و پتانسیل زئولیتهای ایران در زدایش آلایشهای زیست محیطی، چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد

- مظهری، س.ع.، مظلومی، ع.ر.، 1389، کاربرد زمین شناسی شواهدی و روشهای توسعه آن در ایران، چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور، مرکز مشهد

- مظهري،س.ع.، مولینا، خ.، 1389 ، تعیین سري ماگمایی سنگهاي انباشتی با استفاده از ترکیب آمفیبول:  مثالی از گابروهاي پسوه، شمال زون سنندج- سیرجان، چهارمین همایش ملی زمین شناسی شمال غرب کشور، دانشگاه پیام نور شبستر

- مظهری، س.ع.، 1389، اهمیت آمونیوم در تشخیص منشأ برخی گرانیتوئیدهای زون سنندج- سیرجان، چهارمین همایش ملی زمین شناسی شمال غرب کشور، دانشگاه پیام نور شبستر

 

ج- کتابهای منتشر شده

- شریفیان عطار، ر.، مظلومی بجستانی، ع.ر. مظهری، س.ع.، 1394، پسماندهای خطرناک، انتشارات دقت مشهد، 539 صفحه.

- مظهری، س.ع.، مظلومی بجستانی، ع.ر.، شریفیان عطار، ر.، 1392، نقش عناصر کمیاب در زمین شیمی زیست محیطی، انتشارات سخن گستر، 340 صفحه.

- مظهری، س.ع.، مظلومی بجستانی، ع.ر.، شریفیان عطار، ر.، 1391، زمین شیمی زیست محیطی عناصر کمیاب در خاک، انتشارات سخن گستر، 530 صفحه.

 

چ- طرح خاتمه یافته

- بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه زوزن، شمال شرقی بلوت لوت، بهار 1392

- کاربرد ژئوشیمی آپاتیت در شناسایی انواع گرانیتوئیدهای ایران، تابستان 1393

 

ح- طرحهای در حال اجرا

- بررسی عوامل زمین شیمیایی مؤثر در میزان دسترسی زیستی خاکهای سطحی در خاکهای افیولیتی سبزوار

- مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین نامن- مقیسه (غرب سبزوار)

 

راهنمایی پایان نامه

- راهنمایی 5 و مشاوره 9 پایان نامه کارشناسی ارشد گرایشهای پترولوژی و زمین شناسی زیست محیطی