اطلاع از شماره صندلی امتحانات

دانشجویان محترم می توانند با نصب نسخه اندروید پیام نور سبزوار از طریق اپلیکیشن بازار از شماره صندلی خود  12 ساعت قبل از امتحان آگاهی یابند.

همچنین از وبسایت :http://178.236.44.36/FareghTahsil1