اعطای جایزه تحصیلي به دانشجویان صاحب استعداد برتر

احتراماً، در راستای اجرای آییننامه )اعطای جایزه تحصیلي به دانشجویان صاحب استعداد برتر( در سال تحصیلي 97 - 96 و

با توجه به برنامههای بنیاد ملي نخبگان مبني بر توسعه دایره نخبگاني و امکان بهرهمندی دانشجویان برتر همه دانشگاههای

استان از تسهیلات بنیاد ملي نخبگان، اطلاعیه اعطای جایزه تحصیلي به دانشجویان برتر استان به پیوست تقدیم ميگردد. لذا

خواهشمند است پس از شناسایي دانشجویان مستعد اعطای این جوایز تحصیلي در خصوص اطلاعرساني جامع و کامل به

دانشجویان مساعدت لازم و دستور مقتضي مبذول فرمایید.

زمانبندی: دانشجویان دانشگاهها از تاریخ 24 / 03 / 96 لغایت 06 / 06 / 96 فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه ثریا

( soraya.bmn.ir ( بارگذاری، تکمیل و درخواست بررسي پرونده برای جوایز بنیاد را ثبت نمایند.