خدمات رایگان دانشگاه جهت انتخاب واحد دانشجویان

در راستای تکریم دانشجویان محترم دانشگاه دانشجویان گرامی که دسترسی به سیستم گلستان ندارند میتوانند جهت انتخاب واحد نیمسال  تابستان خود به کارگاه کامپیوتر واقع در ساختمان اداری دانشگاه  مراجعه و به صورت رایگان از سیستم  های دانشگاه جهت استفاده از سایت گلستان جهت انتخاب واحد نیمسال تابستان استفاده نمایند.(زمان مراجعه:4 تا 14 تیرماه ساعت 8 الی 14)