انتصاب آقای دکتر ابراهیم صالح ابادی به سمت ریاست دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست استان آقای دکتر ابراهیم صالح ابادی به سمت ریاست دانشگاه پیام نور سبزوار منصوب گردید.