اولین دورهمی علمی کارکنان مرکز به همت امور فرهنگی

اولین دورهمی علمی کارکنان مرکز به همت امور فرهنگی به روایت تصویر