جلسه هم اندیشی اعضای علمی با ریاست دانشگاه

جلسه هم اندیشی  اعضای علمی با ریاست دانشگاه به روایت تصویر: