جلسه هم اندیشی معاونت دانشگاه جناب آقای برغمدی با مدیران دانشگاه